Algemene verkoops-, leverings- en contractvoorwaarden voor de diensten die Diagonaal levert

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden van DIAGONAAL bv, met zetel te Hoeksken 26, 1745 OPWIJK (KBO/ BTW 0663.723.686) en hierna aangeduid als “DIAGONAAL” – maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitgaande van de Klant, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2

Offertes:  Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van DIAGONAAL zijn exclusief btw en uitgezonderd eventuele andere heffingen en vergoedingen aan derden, zoals extra templates, fonts, apps, etc. – zij hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door DIAGONAAL schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 3

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid en de rechten op de intellectuele eigendom van en op de door of namens hem aan DIAGONAAL verstrekte gegevens en materialen, noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening én de (tijdige) uitvoering van de opdracht. De Klant zal er zorg voor dragen dat de eisen waaraan de prestaties van DIAGONAAL dienen te voldoen juist, nauwkeurig en volledig omschreven zijn.

Alle offertes van DIAGONAAL voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zijn opgesteld in regie, tenzij tussen partijen anders en schriftelijk werd overeengekomen.

Artikel 4

Indien een identieke, gelijkaardige of delen van een globale opdracht tegelijk of vooraf aan diverse (grafische) bureaus zouden worden verstrekt, dient de Klant DIAGONAAL en de andere berokken ontwerpers hiervan in detail en vooraf op de hoogte te brengen.

Artikel 5

Elke levering en prestatie, ook aangeduid als ‘creatie’, geschiedt met de beste zorgen van DIAGONAAL doch op risico van de Klant. De termijnen zijn slechts indicatief en binden DIAGONAAL niet. Vertragingen kunnen in hoofde van de Klant geen recht op schadeloosstelling noch op ontbinding van de overeenkomst doen ontstaan.

Artikel 6

In een opdracht – uitgezonderd fotografie – zijn steeds 1 of 2 revisierondes voorzien (afhankelijk hoe dit overeen wordt gekomen), waarin finetuning aan de creatie kan worden voorgesteld, evenwel zonder afbreuk te doen aan het initiële concept of de afspraken. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht of als gevolg van wijzigingen in de opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De Klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. Opdrachten aan productiebedrijven en toeleveranciers geschieden steeds in opdracht en op risico van de Klant, waarbij DIAGONAAL slechts optreedt als tussenpersoon en dit tegen een bijkomende vergoeding.

Artikel 7

De gehele of gedeeltelijke herroeping van een verstrekte opdracht geeft DIAGONAAL recht op het gehele honorarium, hetwelk haar zou toekomen bij de voorziene uitvoering van de opdracht, meer de reeds gemaakte bijkomende kosten.

Artikel 8

DIAGONAAL behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij eender welke andere wijziging van de juridische situatie in hoofde van de Klant.

Artikel 9

De Klant heeft het recht om klachten en/of opmerkingen betreffende de geleverde goederen/ prestaties of ontvangen facturen te formuleren, doch om geldig te zijn dienen deze bij DIAGONAAL schriftelijk toe te komen binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
Klachten kunnen slechts worden aanvaard voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de door DIAGONAAL verstrekte diensten en/of goederen zelf, en niet wanneer zij zich uitstrekken tot derden of verband houden met indirecte -, aan deze diensten en/of goederen verbonden gevolgen.
Schadevergoeding kan bij een aantoonbaar en door DIAGONAAL erkend gebrek slechts bestaan in het leveren van een vervangende prestatie, met uitsluiting van enig recht op vergoeding wegens schade of gevolgschade in hoofde van de Klant en/of derden.
DIAGONAAL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in een creatie, indien de opdrachtgever een ontwerp heeft goedgekeurd.

Artikel 10

Alle rechten op de intellectuele eigendom, octrooirechten, auteursrechten, rechten op tekeningen, modellen etc., zoals verbonden aan de creatie en de prestaties van DIAGONAAL komen behoudens andersluidende expliciete afspraak uitsluitend en geheel toe aan DIAGONAAL, dewelke tevens het recht heeft om de creatie te signeren, op te nemen ter promotie in een portfolio en haar naam erbij te laten vermelden.

Artikel 11

De Klant vrijwaart DIAGONAAL in hoofdsom, intresten en kosten en brengt elk bestaand of potentieel conflict of geschil met betrekking tot de intellectuele eigendom op de creatie of op één van de aspecten hiervan onmiddellijk ter kennis van DIAGONAAL.

Artikel 12

Na het naleven van alle verplichtingen t.a.v. DIAGONAAL en als gevolg van het aan DIAGONAAL betaalde honorarium verkrijgt de Klant een niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de creatie met het oog op de openbaarmaking en verveelvoudiging, doch uitsluitend voor zover in overeenstemming met het initieel doel/ bestemming en voorziene oplage.
Voor elk ander gebruik, ook op social media, dient behoudens andersluidend akkoord op foto’s de tekst ‘©diagonaal.studio’ te worden aangebracht en is middels een nieuwe overeenkomst de voorafgaande toestemming vereist van DIAGONAAL, waaronder (niet-limitatief) ook:

  • wijzigingen in de creatie, dewelke uitsluitend dienen te worden toevertrouwd aan DIAGONAAL .
  • geheel of gedeeltelijke overdracht aan derden van de creatie of de rechten hierop.

Artikel 13

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.
In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist:

  • vanaf de dag volgend op de factuurdatum een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het gehele factuurbedrag.
  • tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het totale —-factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, behoudens het bewijs van grotere schade door DIAGONAAL .

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om over te gaan tot compensatie van wederzijds verschuldigde bedragen.
Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt DIAGONAAL zich het recht voor om iedere opdracht stop te zetten en alle lopende overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel, of voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte ervan.
Alle andere inningskosten, zoals bv. kosten van incasso en/of raadsman, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen de in gebreke blijvende Klant afzonderlijk worden aangerekend.

Artikel 14

Alle door de Klant bij DIAGONAAL bestelde goederen blijven eigendom van DIAGONAAL tot aan de volledige betaling ervan, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.

Artikel 15

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt overeengekomen dat enkel het Belgisch recht van toepassing zal zijn, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 1980 inzake de verkoop van producten.