Algemene voorwaarden kaartenshop

1. Algemeen/ gegevens

De maatschappelijke zetel van Diagonaal bv, hierna aangeduid als ‘Diagonaal’, voor alle communicatie en eventuele toegelaten (terug)zendingen, is:

Adres: Hoeksken 26, 1745 Opwijk
KBO/ BTW: 0663 723 686
Email: anna@diagonaal.studio

2. Toepassing

Elke aankoop geldt als aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitgaande van de koper, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Diagonaal is slechts gebonden door een bestelling nadat deze uitdrukkelijk door haar werd bevestigd of nadat een aanvang werd genomen met de uitvoering ervan.

Alle door Diagonaal verstrekte informatie omtrent producten en prijzen en de bestellingsbevestiging, worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en vergissing.

4. Levering

Producten worden uitsluitend geleverd in die landen waarvoor de website de levering toestaat, nl. België en Nederland.

Diagonaal streeft ernaar om de bestellingen binnen de 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. De door Diagonaal aangegeven leveringstijden zijn echter steeds indicatief en dus niet bindend én kunnen variëren naargelang de drukte/ seizoen.

De koper dient een bestaand en correct leveringsadres door te geven. Eventuele kosten verbonden aan de opgave van een foutief leveringsadres of het niet afhalen van de bestelde goederen zijn ten laste van de koper.

De transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs – deze worden apart berekend vóór het bevestigen van de bestelling, als volgt:

  • België: €6,50 incl. BTW (gratis verzending vanaf €55 incl. BTW)
  • Nederland: €16,00 incl. BTW (gratis verzending vanaf €100 incl. BTW)

Diagonaal heeft het recht om de bestelde producten naar eigen inzicht in aparte zendingen te leveren.

Wanneer de levering naar oordeel van Diagonaal moeilijk of onmogelijk zou blijken, worden de reeds door de koper betaalde sommen terugbetaald, met uitsluiting van elke interest, kost of schadevergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Diagonaal tot de volledige betaling van het bedrag, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Elke gebeurlijke kost om de goederen terug te nemen, zijn ten laste van de koper.

6. Klachten

Alle goederen worden voor verzending gecontroleerd. Mochten er toch klachten zijn, contacteer je ons (schriftelijk of via mail op anna@diagonaal.studio zo snel mogelijk en, om ontvankelijk te zijn, ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.

De koper heeft het recht om een niet opgeloste klacht binnen de 12 maanden en via arbitrage voor te leggen aan een geschillencommissie (lijst zie ODR). Diagonaal is niet verplicht om haar medewerking te verlenen aan dergelijke procedure.

7. Waarborg/ garantie

Als consument heb je uiteraard recht op een vrijwaring voor verborgen gebreken en de in het B.W. voorziene wettelijke garantie, beiden mits de waarborg tijdig wordt ingeroepen en een aankoopbewijs kan worden voorgelegd.

De wettelijke garantie is van toepassing, mits de goederen niet werden verwerkt en voor zover ze correct werden gebruikt en behandeld. Diagonaal zal oordelen of de garantie kan worden toegepast overeenkomstig de wettelijk voorziene bepalingen.

Diagonaal is nooit aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan derden – bij elke aanvaarde vorm van schade is de verantwoordelijkheid van Diagonaal bovendien uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van het product, indien mogelijk door een gelijkaardig product van gelijke waarde, dan wel, naar keuze van Diagonaal, teruggave van de betaalde prijs.

8. Herroepingsbeding indien verkoop op afstand (uitsluitend B2C)

Iedereen kan zich vergissen – overeenkomstig boek VI WER heeft de koper het recht om bij een verkoop op afstand (via de webshop dus) aan Diagonaal mee te delen dat hij de koop wenst te herroepen, zonder opgave van reden doch op voorwaarde dat dit schriftelijk of via e-mail anna@diagonaal.studio of door gebruik van het volgende [modeldocument](https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) wordt meegedeeld binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Wanneer de koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, verpakking en met alle ontvangen toebehoren op eigen risico en kosten en op straffe van verval van het herroepingsrecht binnen de 14 dagen na die melding terugsturen naar Diagonaal, Hoeksken 26, 1845 Opwijk, België.

Diagonaal zal de goederen nakijken en beslissen of de herroeping al dan niet kan worden aanvaard. Bij aanvaarding worden de hoofdsom en de initieel betaalde kosten binnen de 14 dagen na ontvangst vergoed aan de koper, behoudens andere afspraak door gebruik van het initieel door de koper gekozen betalingsmiddel. De verzendkosten voor het retourneren zijn ten laste van de koper.

Diagonaal heeft het recht om een waardevermindering te verrekenen indien zij vaststelt dat de goederen werden gebruikt voor meer dan het louter vaststellen van de aard, de kenmerken of de werking ervan

Goederen die op maat gemaakt zijn voor de koper (dus ook op aangeven van de klant gemaakte creaties), verbruiksgoederen, goederen die kunnen bederven of omwille van de hygiëne niet meer kunnen worden verkocht, worden niet teruggenomen en de koper kan zich daarvoor dus niet beroepen op het herroepingsbeding.

9. Overmacht

Diagonaal is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.  De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van de bestemming.

Betaling is mogelijk via Bancontact en iDeal.

Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving is de bestelling slechts definitief of wordt het bestelde slechts verzonden na ontvangst van de betaling – bij gebreke aan ontvangst van de betaling binnen de 10 dagen na bestelling wordt deze geannuleerd.

11. Privacyverklaring

Klik door naar de privacyverklaring.

12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van deze voorwaarden digitale bestanden als bewijs (bv.: e-mail, opgeslagen data omtrent de bestelling, …).

13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd.